VAD ÄR DIGITAL KOMPETENS - FÖR PEDAGOGER?

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 21 November 2017 16:12

Den kanske tydligaste förändringen av lärarrollen är behovet av att ha digital kompetens.

Det räcker inte längre med att ha ämneskunnandet samt pedagogisk och didaktisk kompetens. Detta behöver numera kompletteras med en digital kompetens. Exakt vad denna kompetens består av är svårt att definiera. Skolverket har avstått från att försöka göra en sådan definition. I sitt förslag till nationell strategi för skolans digitalisering talar man helt enkelt om att lärare och elever behöver ”en adekvat digital kompetens”, men det exakta innehållet avstår man från att beskriva.


Digitaliseringskommissionen lämnade ett betänkande om digital kompetens 2015 (SOU 2015:28) som byggde på följande definition: ”Digital kompetens är att vara digitalt kompetent är att vara bekväm i digitaliseringen ... och att kunna hantera omvälvningen som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stora svårigheter.”


Digital kompetens innebär att ha:

 • de kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt,
 • de färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster,
 • förståelse för den omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i samhället och
 • motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna.

 

Men detta är en allmän digital kompetens. Inom varje yrkesområde tillkommer sedan en mer yrkesspecifik digital kompetens. Inom ett av EU:s så kallade Joint Research Centres (JRC:s) pågår för närvarande ett arbete med att försöka definiera vad denna pedagogiska digitala kompetens skulle kunna innebära (DigCompEdu). Man syftar också till att utveckla ett självvärderingstest så att pedagoger på egen hand ska kunna bedöma sina styrkor och svagheter, och därmed kunna vidareutveckla sin digitala kompetens.

Verktyget bygger på sex huvudrubriker:

 • Professionellt engagemang som bland annat innefattar att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera data, kollegialt samarbete, kunna reflektera över sin digitala praktik och att ständigt kunna fördjupa sin digitala kompetens.
 • Digitala lärresurser som bland annat innefattar att kunna hitta och välja digitala lärresurser från internet, att kunna organisera, dela och publicera sådana resurser samt, inte minst att kunna skapa (eller modifiera existerande) digitala lärresurser.
 • Digital pedagogik som innebär att kunna använda digitala verktyg i undervisningen, att kunna interagera digitalt med eleverna, att kunna stödja elevers digitala kommunikation och att kunna stödja elever i deras eget digitala lärande.
 • Digital bedömning som innebär att kunna använda digitala verktyg både till formativ och summativ bedömning, kunna analysera och bedöma digitala produkter samt att kunna ge digital återkoppling och planering.
 • Stödja elever innefattar att kunna ge elever tillgång till lärresurser, att kunna använda digitala verktyg för att kompensera elever med särskilda behov, att differentiera och individualisera undervisningen samt att göra eleverna aktiva och engagerade.
 • Understödja elevernas digitala kompetens genom att ge dem medie- och informationskunnighet (MIK), stödja elevernas förmåga till digital kommunikation och samarbete samt deras digitala skapande och problemlösande.


Verktyget är fortfarande under utveckling så det är för tidigt att säga exakt hur det kommer att se ut. Sannolikt kommer det också att behöva modifieras och förnyas allt eftersom tekniken utvecklas. Men beskrivningarna ger ett intressant förslag till vilka digitala kunskaper och färdigheter en pedagog av idag behöver.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation

 • Are you still experimenting my friend, I must be tired of your day to day experiments, stop wasting your time and money and hire someone at writeyourwaytofreedom.com they will assist you further because they know the possible consequences, I am loving this and will be happy to share the stuff.

  0 Like Short URL:
 • A few points are missed when we search online, we search for irrelevant information and that is the biggest issue here. I would like to say that smartconnection.net is the best way to narrate and solve your issue in a respective manner. Come and follow the same, it would surely help you and will give you hope.

  0 Like Short URL:
 • https://www.st-regulus-lgc.co.uk/images/hosting-web-cheap-48261.jpg

  0 Like Short URL:
 • Wonderful information and the ultimate way of sharing the stuff over here. Research can be fruitful for you if you follow us at math-hawaii-edu.net here, come and join my network as early as possible. I am pleased to guide people as there is nothing more to guide others. Go and check the status.

  0 Like Short URL:
 • Come on follow us and never miss that opportunity over here. We hope that our articles shared over here can help you because learning online stuff is not easy but mystudentsfly can help you to make more and more income. We wish you the best of luck and hope for the best, keep up the nice information like this.

  0 Like Short URL: