Artiklar

 • Välkommen till en workshop med Läraktiv där vi delar tips, erfarenheter och idéer om hur man jobbar med olika digitala verktyg i sin undervisning.

 • Det blir allt vanligare att bedriva undervisning i form av flipped classroom inom den högre utbildningen. Center for Digital Education har genomfört en stor enkätstudie bland amerikanska college- och universitetslärare runt vad de ser som fördelar och svårigheter i arbetssättet.

  • Det visar sig att 75 procent av de tillfrågade anser att det tar längre tid att förbereda ett flippat undervisningsupplägg jämfört med ett traditionellt.
  • Trots detta svarar en överväldigande majoritet, 83 procent, att de ”instämmer starkt” eller ”instämmer” i att modellen påverkar deras inställning till undervisning positivt – det blir helt enkelt intressantare och roligare att undervisa.
  • 86 procent av lärarna ”instämmer starkt” eller ”instämmer” i att studenternas attityder också påverkas positivt sedan man börjat arbeta med flipped classroom.

  Vidare menar 91 procent att det blir mer samarbete i klassrummet, 69 procent att de bättre kan anpassa sin undervisning till studenternas behov, 67 procent att studenternas resultat förbättras och 50 procent att närvaron ökar.

  flipped

  Enkäten bygger på 309 svar från lärare vid universitet eller colleges i USA. Du hittar en sammanställning av hela enkäten här.

  “Based on both our research and actual use cases, the flipped classroom model is critical in shifting our educational approach from a passive one to an active one that better prepares college students for their careers ahead by engaging them in the material,” säger Joe Morris, forskningschef på Center for Digital Education.

 • I början av mars tog regeringen beslut om förändringar och förtydliganden i rådande styrdokument.

 • I en nyligen publicerad enkätundersökning från lärarutbildningen svarar nästan hälften av studenterna upplevde nämligen att de var dåligt eller mycket dåligt förberedda på att kunna bedriva digitaliserad undervisning och 60 procent efterlyste en ökad digitalisering av den egna utbildningen.

 • En betydande andel av de vuxna flyktingar som har kommit till Landskrona har en kort tidigare skolbakgrund med 0 till 5 års skola i barndomen. 

 • I såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplaner står det att varje elev ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

  Häri ligger vårt IT-uppdrag. Vi skall ge våra elever de verktyg som behövs för att de fyra listade områdena ovan skall behandlas och införlivas av våra elever.

  För detta krävs kunskap, nyfikenhet och en vilja bland oss lärare att prestigelöst dela med oss av material och erfarenheter.

  Under ämnet Språk kommer jag, Elisabeth Engvall Younsi, verksam vid Värmdö gymnasium, att dela med mig av hur jag arbetar med IT i förhållande till vårt uppdrag. Jag undervisar i franska och svenska.

  Det finns en fyrklöver att greppa. Tillsammans med er tänkte jag att jag skulle ge mig ut efter denna fyrklöver.

  Väl mött!

  Elisabe

 • Ofta undrar jag över hur undervisning och kunskapsinhämtning kan bli mer motivationshöjande.
  Ibland tror jag mig ha hittat en nyckel.

 • Vi språklärare, som alla lärare, står inför många utmaningar.

  Med anledning av fallande resultat i OECD:s senaste PISA-undersökning tillsattes en utredning. Av alla 34 länder som deltar i PISA-undersökningarna är Sverige det land som har sjunkit kraftigast i resultat. I läsförmåga ligger vi på plats 27 av 34 länder.

  OECD-rapporten fastslår bland annat följande: School discipline has worsened, with students more likely to arrive late for school than in any other OECD country, according to the report. And despite high job satisfaction, only 5% of lower secondary teachers believe that teaching is a valued profession in society, among the lowest levels across participating countries in a 2013 OECD survey on teaching and learning (TALIS).

  Som om det inte skulle räcka med att elevers disciplin har sjunkit, och att lärarna nedvärderar sin egen status, kämpar vi mot de höga sjukskrivningstal som lärare uppvisar.

  På lärarförbundets hemsida kan man läsa följande statistik, rörande förra läsårets sjukskrivningar inom yrket: I år har 13 procent fler gymnasielärare sjukskrivit sig på grund av psykiska diagnoser än förra året, och under en femårsperiod är ökningen 87 procent. I grundskolan har sjukskrivningarna ökat med 57 procent under fem år.

 • På min gymnasieskola har vi nu för andra året i rad grupper igång inom satsningen Läslyftet.

  De moduler man väljer att gå igenom delas in i delaktiviteter som går ut på att läsa artikel som berör valt område, samtala kring texten, bygga upp lektionsaktivitet kring det lästa, och slutligen att samtala kring hållen lektion.

 • Film i Sörmland bjuder den 27 september in till Filmakademi under titeln "Film och flippade klassrum. Hur påverkas lärsituationen när de digitala verktygen får en alltmer självklar plats i klassrummen?"

 • University of Colorado i USA, har sedan 2002 ett projekt där man skapar mycket fina simuleringar av olika fysiska, kemiska och matematiska fenomen.

 • Jag är en av de lataste lärarna i landet och har precis skrivit en bok som heter "Jobba smart - din vägledning som lärare".

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör en satsning på informations- och utbildningsmaterial om digitalisering i välfärden, kallad Smartare välfärd.

 • Göra radioprogram med sina elever?

  Är det värt det?

  Är det inte risk att programmet strular?

  Att tekniken blir mer i fokus än innehållet?

  Ja, som med alla pedagogiska angreppssätt, finns det alltid ett vara eller icke vara som snurrar i huvudet.

  Men alla frågor behöver inte vara så drastiska. Alla beslut behöver inte vara så ödesdigra. Det som fungerar för en fungerar inte för en annan, så ser det ut i skolans värld och i den likvärdiga skolans namn bör man som lärare se till att undervisningen är så differentierad som möjligt.

 • Nu om inte nyss är det dags att skapa förutsättningar för ett lugnt och bra läsår, arbetstidsmässigt.

 • Igår, den 15 december, samlades ett 20-tal lärare i Kista för en workshop. Det var lärare från Kramfors, Nacka, Värmdö, Eskilstuna, Landskrona och Lernia som mötte upp för att gemensamt arbeta med filmer och lektionsplanering samt stämma av erfarenheter från höstens arbete med flippade klassrum. Vi konstaterade att även om Läraktiv bara varit igång i en termin så har vi redan hunnit åstadkomma en hel del. Vi har haft 6 st workshops och föreläsningar för sammanlagt ca 600 personer, vi har skapat en webbplats och ett informationsblad om projektet, vi har medverkat vid Kvalitetsmässan i Göteborg och Internetdagarna i Stockholm och mycket mera. Vi fick också en intressant föredragning av Patricia Diaz om hur man kan stärka de formativa arbetet med hjälp av olika digitala verktyg. Avslutningsvis konstaterade vi också att Vinnova gett oss ett extra uppdrag och extra anslag för en insats gentemot lärarutbildningarna. Den kommer att planeras under våren 2016.

 • En vanlig typ av kritik mot flippat lärande är att det är ett ojämlikt arbetssätt.

 • Imorgon tisdag är det dags för det andra webbinariet i vår serie om flippat lärande. Det hålls av Mathias Andersson, förstelärare i matematik

 • Nu finns länkar tillgängliga till de webbinarier om flippat lärande som vi genomfört under hösten.

 • AR (eller Augmented Reality) fick sitt publika genombrott med Pokémon Go under 2016. Tekniken är kraftfull och skulle kunna användas även i lärandet.